پنج شنبه, 02 بهمن 1399
 

انجمن‌هاي علمي واحد مشهد

انجمن‌هاي علمي دانشگاه آزاد اسلامي، با اهداف زير تشكيل مي‌شوند:

 • تلاش در اعتلاي دانشگاه آزاد اسلامي در سطح ايران و جهان
 • تعميم و تعميق روابط علمي و پژوهشي بين اعضا
 • ايجاد ارتباط مستمر و متقابل بين دانشگاه و اعضاء جهت رفع نيازهاي علمي و تخصصي آنها
 • ايجاد انگيزه و بستر لازم براي انجام كارهاي علمي-پژوهشي دانشجويان
 • ايجاد امكان فعاليت‌هاي علمي خارج از درس در قالب كارِ گروهي
 • ايجاد زمينه هاي تحقيقاتي جديد
 • ايجاد ارتباط با انجمن ها و موسسات علمي و تحقيقاتي داخل و خارج كشور درراستاي تبادل اطلاعات علمي و شناساندن توانمندي علمي دانشگاه آزاد اسلامي
 • شناخت استعدادها و هدايت آنها به سوي مراكز نيازمند همكاري

و...

-

اهــــم وظايـــف دفتر انجمن‌هاي علمي

 • نظارت بر تشكيل و تداوم فعاليت انجمن‌هاي علمي واحد مشهد در چارچوب ضوابط تعيين شده سازمان مركزي، معاونت پژوهش و فناوري واحد و هيئت نظارت انجمن هاي علمي در واحد
 • ياري در تنظيم برنامه‌هاي قابل اجرا و مجاز انجمن‌هاي علمي واحد مشهد
 • بررسی و پيگيری تصويب درخواست اعضاء طبق مقررات و آيين‌نامه‌ها
 • پيگيري تخصيص بودجه برنامه‌ها، ابلاغ برنامه و بودجه مصوب شوراي پژوهشي واحد به انجمن، مكاتبات امور مالي، نظارت برحسن اجرا
 • بررسي گزارش پاياني اجراي برنامه هاي مصوب شوراي پژوهشي واحد
 • انجام تسويه‌هاي مالي و اجرايي با انجمن‌ها پس از اجراي فعاليت مصوب
 • بررسي عملكرد انجمن ها و گزارش فعاليت‌هاي آنها به معاونت پژوهشي
---

محل دفتر: مشهد - بلوار اماميه – نبش اماميه 42- ساختمان شماره 2 سازمان مركزي

   تلفن هاي تماس: 36228310-36229760- 36216153: داخلي 16