سه شنبه, 11 مهر 1402
بخشنامه ها و آئین نامه های انجمنهای علمی
عنوان توضیحات دانلود
شیوه نامه اجرایی شيوه نامه ارائه ، بررسي و اجراي برنامه هاي انجمن هاي علمي فایل pdf
 اساسنامه انجمنهای علمی
جهت درخواست تصویب انجمن جدید باید یک نسخه اساسنامه تکمیل و به امضای اعضای هیات موسس برسد 
فایل pdf
 آیین نامه انجمن های علمی
اهداف ، شرایط تاسیس ، فعالیتها و عضویت
فایل pdf
شیوه نامه بودجه انجمن ها
نحوه اختصاص بودجه انجمن و فرمهای پیشنهاد برنامه ها ( بازدید علمی ، برگزاری همایش داخلی ، برگزاری کارگاه ، انتشار نشریه ، برگزاری سخنرانی ، ارسال گزارشات سالانه )
فایل pdf
 متمم شیوه نامه بودجه انجمن
 افزایش هزینه برگزاری کارگاه و افزایش روزهای برگزاری بازدید و کارگاه
فایل pdf
فرم درخواست تاسیس انجمن
فرم درخواست تاسیس انجمن علمی که توسط اعضای هیات موسس تکمیل می گردد
فایل pdf
 فرم بازدید علمی
این فرم توسط رئیس انجمن تهیه و تنظیم می گردد و سپس به تایید رئیس دانشکده و معاونت پژوهشی واحد می رسد
فایل pdf
 فرم مدارک تاسیس انجمن علمی
 جهت تاسیس انجمن ، فرم توسط اعضای هیات موسس تکمیل و به همراه مدارک و اساسنامه تحویل مسئول انجمنهای علمی واحد گردد.
فایل pdf
 فرم برگزاری سمینار و همایش داخلی
این فرم توسط رئیس انجمن تهیه و تنظیم می گردد و سپس به تایید رئیس دانشکده و معاونت پژوهشی واحد می رسد 
فایل pdf
فرم درخواست انتشار نشریه این فرم توسط رئیس انجمن تهیه و تنظیم می گردد و سپس به تایید رئیس دانشکده و معاونت پژوهشی واحد می رسد  فایل pdf
 فرم نامه درخواست مجوز تشکیل انجمن
 نامه درخواست مجوز تاسیس انجمن علمی
فایل pdf
فرم درخواست برگزاری سخنرانی علمی  این فرم توسط رئیس انجمن تهیه و تنظیم می گردد و سپس به تایید رئیس دانشکده و معاونت پژوهشی واحد می رسد  فایل pdf
 فرم عضویت  توسط متقاضیان عضویت در انجمن علمی تکمیل و تحویل رئیس انجمن علمی می گردد. فایل pdf
 فرم گزارش عملکرد  فرم توسط رئیس انجمن علمی تهیه و تحویل مسئول انجمنهای علمی واحد می گردد. فایل pdf
 فرم کاندید انجمن  قبل از برگزاری انتخابات هیات مدیره انجمن توسط اعضای متقاضی جهت کاندید شدن در انتخابات انجمن علمی تکمیل و تحویل انجمن علمی می گردد. فایل pdf
فم اطلاعیه برگزاری انتخابات این فرم جهت اطلاع رسانی برگزاری انتخابات انجمن علمی جهت انتخاب اعضای هیات مدیره انجمن توسط هیات موسس تهیه و اطلاع رسانی می گردد.

فایل1 pdf

فایل 2 pdf

 فرم برگه شمارش آرای  این فرم در روز انتخابات هیات مدیره انجمن و بر اساس آرای ثبت شده توسط هیات موسس تهیه می گردد فایل pdf
 فرم شناسنامه انجمن  فرو 12 شناسنامه انجمن علمی فایل pdf
 فرم زمان بندی جلسات انجمن   فرم زمان بندی جلسات انجمن فایل pdf
 فرم اعلام برنامه انجمن   فایل pdf

آخرین اخبار