پنج شنبه, 02 بهمن 1399
برنامه و فعاليت هاي انجمن هاي علمي در سال جاري
برنامـــــــه هاي انجــــام شــــــده
نام برنامه يا فعاليت
نام انجمن
تاريخ برگزاري
- برگزاري دوره آموزشي  نانو كامپوزيت ها
انجمن علمي نانو تكنولوژي
-
- برگزاري مسابقات IAUM_CCC
انجمن علمي كامپيوتر
-
- برگزاري دوره هاي آموزشي MSP و ICDL
انجمن علمي فناوري اطلاعات
-
- بازديد از صنايع پتروشيمي
انجمن علمي شيمي
-
- برگزاري دوره آموزشي فارسي تك
انجمن علمي آمار
-
- برگزاري دوره آموزشي گوهرشناسي
انجمن علمي زمين شناسي
-
- برگزاري كارگاه آموزشي آشنايي با پرورش عوامل بيولوژيكي و اهميت مبارزه بيولوژيك انجمن علمي كشاورزي
انجمن علمي كشاورزي
-
- برگزاري سمينار روز جهاني مخابرات
انجمن علمي برق
-
- برگزاري گردهمايي قرارداهاي داوري
انجمن علمي حقوق
-
- برگزاري سمينار علمي زندگي نو در بافت كهن
انجمن علمي معماري وهنر
-