سه شنبه, 11 مهر 1402
 

انجمن‌هاي علمي واحد مشهد

مسئول انجمنهای علمی :دکتر فرحناز مولوی  

- محل دفتر: مشهد - بلوار اماميه – نبش اماميه 42- ساختمان شماره 2 سازمان مركزي

   تلفن هاي تماس: 36228310-36229760- 36216153: داخلي 16

 

آخرین اخبار