سه شنبه, 01 مهر 1399
enteghal

انتقال حرارت جابجايي پيشرفته

 

mafahim-ekoloji

مفاهيم بوم شناسي (كاربرد آن در تنوع زيستي)

 
charchoob
چارچوب تهيه طرحهاي توسعه شهري(اصول مطالعات، روش و تحليلها)

 

bazdanegan

بازدانگان

 

shimi-1

شيمي هتروسيكل و كاتاليزورها

 

  
37-raftar1 
37 رفتار غيرسازماني
 
 
ashnaee-ba-metaloji
آشنايي با متالوژي پودر
 
 
manabe-madani
منابع معدني و محيط زيست
 
 
modelsazi-be-komak-narmafzar
مدلسازي به كمك نرم افزار
ANSYS DesignModeler