پنج شنبه, 02 بهمن 1399

backtitr-research
درخواست چاپ كتاب
..
مدارك و مراحل لازم جهت درخواست چاپ كتاب
- دانلود و تكميل   فرم1     فرم2 و ارائه آن بصورت فايل الكترونيكي 
- جهت كتب تاليفي:  
ارائه دو نسخه از كتاب تاليفي
 
- جهت كتب ترجمه اي:  
ارائه دو نسخه از كتاب پيشنهادي به همراه دو نسخه از اصل كتاب
 
- در مورد كتب درسي:  
ارائه سرفصل كتاب به همراه تاييد مدير گروه مربوطه نيز ضروري است.
 
   
مدارك لازم جهت تشويق كتاب چاپ شده
 
- ارائه درخواست  
- ارائه يك نسخه از كتاب چاپ شده با نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد  
   
شرايط تشويق كتاب
 
ماده 2: موارد شمول آيين نامه  
 - هر كتاب بايد بر اساس آيين نامه شماره 310103/87 مورخ 26/10/86 بــــه چــاپ و  
   مورد تشويق قرار گيرد.  
 - فقط كتابهايي (تاليف، ترجمه و ساير) مورد تشويق قرار ميگيرند كــــــه بـــه نـــــــام  
   دانشگاه آ‍ زاد اسلامي، واحد مشهد
 
 منتشر شده باشند.  
 - كليه پديدآورندگان بايد بر اساس ماده 1 آيين نامه خود را معرفي نموده باشند.  
تبصره: پديدآورندگاني كه دانشگاه را همراه با ديگر موسسات علمي به عنوان يكي از  
          محلهاي خدمت خود ذكر كنند شامل تشويق نخواهند شد.  
فرم هاي ارزشيابي كتاب
 
فرم ارزشيابي كتاب تاليفي
 
فرم ارزشيابي كتاب ترجمه اي