پنج شنبه, 02 بهمن 1399
فرم ها و دستورالعمل هاي موردنيازجهت طرح هاي پژوهشي
* فـــــــــــــرم صفر طــرح پژوهشي (دانلـــــــــــــود فرمـــــــــــــــــت word )
فرم تعهد جهت تكراري نبودن طـرح ( دانلـــــــــــــــود فرمـــــــــــــــت word )
فـــــــــــرم داوري طرح پژوهشي (دانلود فرمت pdf -دانلود فرمت word )
فــــــــــــرم ارائه گــزارش دوره اي ( دانلود فرمت pdf - دانلود فرمت word )
فـــــــــــــرمت ارائه گـزارش نهايي ( دانلـــــــــــــود فرمـــــــــــــــــــــت pdf )
فـــرم ارزشيابي  گـزارش نهايــــي (دانلود فرمت pdf -دانلود فرمت word )
آخرين ضوابط وآيين نامه هاي طرح هاي پژوهشي

    آئين نامه طرحهاي پژوهشي

 

(دانلود بخشنامه شماره 70/31304 مورخ 1394/05/19)

آئين نامه اعطاي اختيارات به واحد ها و مناطق دانشگاهي جهت استفاده از بودجه طرحهاي پژوهشي مستقل دانشگاه ازاد اسلامي
متمم آيين نامه اعطاي اختيارات ...دانلود بخشنامه شماره 7740/73 مورخ 17/1/1389)