سه شنبه, 11 مهر 1402

سالن مطالعه

مساحت مخزن

تعداد کتاب

تعداد کتابدار

نام

----

200 متر مربع

----

6

بخش فنی

-----

60 متر

----

1

ارشیو

----

470 متر مربع

53154

4

کتابخانه مهندسی

برادران 300 متر

560 متر مربع

75000

4

کتابخانه علوم انسانی

خواهران –برادران

300 متر

420 متر مربع

38000

2

کتابخانه حقوق

خواهران-برادران

800 متر مربع

700 متر مربع

50000

2

کتابخانه گلبهار

 

 

11455

1

کتابخانه پیراپزشکی

50

44

7619

1

کتابخانه بیمارستان آریا

100

100

11320

1

کتابخانه بیمارستان 22 بهمن

150

170

23892

2

کتابخانه پزشکی

 

 

13700

1

کتابخانه عوم تربیتی

 

 

35513

2

کتابخانه علوم پایه

آخرین اخبار