جمعه, 15 فروردين 1399
آمار كلي كتب موجود در كتابخانه ها
نسبت دانشجو به كتاب در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد 10 ميباشد.
تعداد كتب موجود (تاتاريخ21/12/89):
116716 عنوان
260806 نسخه
نمودار رشد خريد كتب در سالهاي اخير
chart
جدول كتب خريداري شده در 6 ماهه اول
سال 89 به تفكيك نام كتابخانه
نام كتابخانه تعداد كتب خريداري شده
كتابخانه دانشكده پزشكي 1761 نسخه
كتابخانه دانشكده فني مهندسي* 3254 نسخه
كتابخانه دانشكده علوم پايه 1077 نسخه
كتابخانه دانشكده علوم تربيتي 0 نسخه
كتابخانه دانشكده تربيت بدني 0 نسخه
كتابخانه دانشكده پيراپزشكي 0 نسخه

كتابخانه دانشكده حقوق، علوم سياسي

 و زبانهاي خارجي
0 نسخه
كتابخانه مجتمع علوم انساني 2785 نسخه
كتابخانه مجتمع آموزشي گلبهار 3695 نسخه
كتابخانه بيمارستان آريا  0 نسخه
كتابخانه بيمارستان فارابي  0 نسخه
كتابخانه بيمارستان 22بهمن 0 نسخه
كتابخانه بيمارستان 17 شهريور 0 نسخه
* كتابخانه دانشكده فني مهندسي و دانشكده هنر و معماري يكي مي باشد.
جدول مجلات علمي مشترك شده در 
6 ماهه اول سال 89 به تفكيك گروه عمده تحصيلي
نام كتابخانه تعداد مجلات
كتابخانه دانشكده پزشكي 98 مجله
كتابخانه دانشكده فني مهندسي* 118 مجله
كتابخانه دانشكده علوم پايه 64 مجله
كتابخانه دانشكده علوم تربيتي 0 مجله
كتابخانه دانشكده تربيت بدني 0 مجله
كتابخانه دانشكده پيراپزشكي 0 مجله

كتابخانه دانشكده حقوق، علوم سياسي

 و زبانهاي خارجي
0 مجله
كتابخانه مجتمع علوم انساني 204 مجله
كتابخانه مجتمع آموزشي گلبهار 57 مجله
كتابخانه بيمارستان آريا  0 مجله
كتابخانه بيمارستان فارابي  0 مجله
كتابخانه بيمارستان 22بهمن 0 مجله
كتابخانه بيمارستان 17 شهريور 0 مجله