شنبه, 27 دی 1399

مدير امــــــــــور كتابخــــــــــانه ها : خانم دكتر كاردهي مقدم

آخــرين مـدرك تحصيلــي :  دكتـراي  برق

 سمت هاي ســــازماني فعلـــــي :

--

  • مدير امور كتابخانه هاي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
  • عضو هيات علمي گروه برق دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
      
   
دفتر مدير امــــــــــور كتابخــــــــــانه ها
شمــاره تلفـــــن : 05138436545

آدرس دفتر فنی: قاسم اباد، خیابان استاد یوسفی، پردیس دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد، طبقه منفی یک دانشکده علوم انسانی