جمعه, 15 فروردين 1399

مدير امــــــــــور كتابخــــــــــانه ها : خانم دكتر كاردهي مقدم

آخــرين مـدرك تحصيلــي :  دكتـراي  برق

 سمت هاي ســــازماني فعلـــــي :

--

  • مدير امور كتابخانه هاي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
  • عضو هيات علمي گروه برق دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
      
   
دفتر مدير امــــــــــور كتابخــــــــــانه ها
شمــاره تلفـــــن : 05138436545