Portal Info
Travel

ليست مقالات برگزيده چهارمين كنفرانس سلامت الكترونيكي

  و كاربردهاي ICT در پزشكي ايران
چهارمين كنفرانس سلامت الكترونيكي در سال 1389 با حضور برگزار گرديد. در اين مقاله ضمن سخنراني آقايان ، در پايان كنفرانس تعداد 28 مقاله از مقالات ارسالي به صورت سخنراني و 16 مقاله بصورت پوستر پذيرفته گرديد.
 
ليست مقالات پذيرفته شده بصورت سنخراني
مقاله نام نويسندگان مشاهده
پیاده سازي یک سیستم بیو فیدبک-آرامسازي مبتنی بر مقاومت الکتریکی پوست و تغییرات نرخ ضربان قلب احمد غفاري*، محمد علی خلیل زاده ، وحید سعادتیان مشاهده
مقایسه روشهاي کاهش ویژگی و دسته بندي به منظور بازشناسی خودکارحالت عاطفی مبتنی بر تغییرات فیزیولوژیکی بهروز مجرد شفیعی*، محمدرضا یزدچی، مجید محمد بیگی مشاهده 
حذف نویز گوسی از سیگنال وتوپلتیسموگراف با روش هاي آستانه گیري مبتنی بر تبدیل ویولت در جلوگیري از تخریب بافت تحت فشار حجت دوستدار*، محمد امین یونسی هروي، محمدعلی خلیل زاده مشاهده 
سامانه تشخیص بیماري مبتنی بر سیستم خبره سلسله مراتبی و شبکه حسگر بدن حسن شاکري ، سمیه اسلامی*، ریحانه معارف دوست مشاهده 
پزشکی از را دور برای افراد سالخورده در خانه: طراحی و پیاده سازی سیستم بی سیم انتقال اطلاعات پزشکی رضا صمدي* ، محمدرضا نعیم آبادی ،محمدرضا افشاری صالح، محسه دهقَان، محمد علی خلیل زاده مشاهده 
مدل سازي مورفولوژیک بخش هاي نامتقارن الکتروکاردیوگرام با اصلاح مدل ترکیب گوسی (Asymmetric Gaussian Combination Model) * سارا طاهري، سامان پروانه، هلیا رهبري مشاهده 
طراحی یک روش خودکار مناسب براي تفکیک برخی از آریتمی هاي متداول قلبی از روي سیگنال الکتروکاردیوگرام سارا عباس پور٭، فرشاد الماس گنج، یاسر شکفته مشاهده 
کاربرد نهان نگاري براي محرمانه ماندن اطلاعات شخصی بیمار در داده هاي ثبتی گفتار سیدمصطفی زرگرچی * ، محسن زارعیان ، فرشاد الماس گنج ، ابوالقاسم صیادیان مشاهده
اثرمدت زمان ثبت سیگنال الکتروکاردیوگرام بر روي پیش گویی نحوه پایان فیبریلاسیون دهلیزي سکینه یحیی زاده * ،سید محمد فیروزآبادي، مجید حق جو، سامان پروانه مشاهده 
استفاده از امضاي دیجیتال مبتنی بر در RSA نسخه هاي پزشکی الکترونیکی علیرضا بهشتی ، حسن شاکري مشاهده

Analysis of lagged Poincare plots in heart rate signals of women referred to meditation clinic

Ateke Goshvarpour, Atefeh Goshvarpour, Saeed Rahati, Vahid Saadatian مشاهده 
بررسی تغییرات توجه در طول دوره یادگیري بر اساس حرکات چشم فانیا مخیري * ، سعید راحتی  مشاهده
A” Virtual Patient” Simulation System> Assessing and Mentoring Clinician Decision Making: VPsoft mentor M. Edalat-nejad*, Amir-Almomenin, Mojgan. Edalat-nejad , Hamid.shahbazi  مشاهده
انتخاب تکاملی مدل براي جهت تشخیص بیماري صرع جزئی از روي تغییرات الکتروکاردیوگرام متینه زوار، سعید راحتی قوچانی، محمدرضا اکبرزاده توتونچی، هادي قاسمی فرد مشاهده 
مدل سازي سیستم ایمنی جهت پیش بینی باند شدن مولکولهاي MHC کلاس l به پپتید آنتی ژنی مجید محمد بیگی * ، زهرا ابوالفضلیي، مینا کیانی زاده پور مشاهده
بررسی نقش مدیریت دانش در آنتولوژي هاي بیوپزشکی محترم نعمت الهی، نعیمه خوشنود * مشاهده
استخراج نرخ تنفس از سیگنال PPG با هدف تشخیص آپنه انسدادي با استفاده از شبکه عصبی MLP محمدعلی خلیل زاده * ، سیماجوهري نیا، محمد امین یونسی هروي، محمد رضا مجدي، حسن خانی مشاهده
معرفی مدل بهینه خطی از آناتومی قلب در تصاویر پزشکی * محمد صبري، علیرضا عصاره و بیتا شادگار مشاهده
سیستم هاي پشتیانی از تصمیم به مثابه ابزاري براي اداره ي اثربخش مراکز خدمات درمانی ایران کاربرد سري هاي زمانی در پیش بینی تقاضاي بخش اورژانس محمدرضا مهرگان، محمدرضا اخوان انوري، نادرسيدكلالي مشاهده
پیش بینی مقاومت دارویی HIV با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی مرضیه دانشی کهن *، محمدهادي دانشی مشاهده
عناصر داده اي مجموعۀ حداقل داده هاي پرستاري در کشورهاي منتخب : مقایسه و ارائه پیشنهاد مهدي حبیبی کولائی * ، دکتر مریم احمدي، دکتر فروغ رفیعی و اطهرالسادات میرکریمی مشاهده
آشکارسازي کمپلکس با استفاده از روش عبور از صفر به منظور استفاده در سیستم مهشید زمردي راد * ، سعید راحتی قوچانی مشاهده
طراحی و پیاده سازي سیستم ثبت سیگنال قلبی با ابعاد کم به منظور استفاده در تلفن همراه مهشید زمردي راد * ، مهسا رعیتی بنادکوکی، محمدمهدي خلیل زاده مشاهده
بررسی ارتباط تغییرات غلظت خون و ضربان قلب بیماران دیالیزي باافت فشارآنها در حین فرآیند همودیالیز هانی شریفیان * ، وحیدرضا نفیسی، وحید ابوئی مشاهده
فیلترینگ مبتنی بر مدل مجموع گوسی الکتروکاردیوگرام (ECG) هلیا رهبري * ، سامان پروانه مشاهده
ارائه ي مدلی براي پیش بینی وضعیت بیماران دیالیزي در حین فرآیند دیالیز با استفاده از >داده هاي غلظت خون و ضربان قلب بیمار وحید ابوئی * ، هانی شریفیان، فرزاد توحید خواه، وحیدرضا نفیسی، حمید ابوئی مشاهده
فناوري امروز براي تجربه دیروز طراحی دستگاهی براي نمایش و تحلیل سیگنال نبض بر پایه طب سنتی ایرانی وحیدرضا نفیسی، سیاوش سخاوي * مشاهده
Improving of Clustering Partitions Fitness and Clustering Accuracy on Biomedical Datasets by Threshold Fuzzy Reza Ghaemi مشاهده
 
 
Rock music
Magical travel