یکشنبه, 27 آبان 1397

مديـــركــل خدمات پژوهشــــــي و توليد علم: آقاي دكتر سعيد قسمتي

 

آخـــرين مـــــــدرك تحصيلــــــي :  دكترا(PhD) شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 

   

 

ســـوابق علمـــي و اجـــرائي 

 

معاون پژوهشي  دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

مديرگروه متالورژي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

 
   
دفتــر اداره كل پژوهـشـــــي :  آقاي دادخواه

شماره تماس : 35249255