چهارشنبه, 22 آبان 1398
backtitr-bazdid
-
توجـــــــــــــــه :
-

به دستور مدير كل امور پژوهشي، درخواست بازديد بايد

حداقل دو هفته جلوتر از تاريخ بازديد،

تحويل حوزه پژوهشي گردد تا اقدامات لازم صورت پذيرد.

 

در صورت مختلط بودن بازديد، تاييد معاونت فرهنگي الزامي است.

 

 


-
بازديدهاي علمي
تعريف بازديد علمي :
بازديدهاي علمي مسافرتي است كه براساس ســـــــرفصل دروس موسسات آموزش
عالي كشور جهت ارتقاء علمي دانشجويان در نظر گرفته شده است .
بازديدهاي علمي دانشجويان در داخل و يا خارج از شهر محل تحصيل مي باشد.
 
 
آيين نامه انجام بازديد علمي
 
معــــــــــــرفي
-
مسئول امور بازديدهاي علمي: آقاي مهندس رضا توكلي
عنــــوان شغلي: مسئول بررسي واقدامات بازديدهاي علمي دانشجويان
 
مراحل درخواست بازديد علمي
_ دانلود و تكميل فرم تقاضاي بازديد
_ اقدام و تاييد هر قسمت از فرم بازديد به ترتيب درج شده در فرم
نكــــــــــــات مهـــــــــــــــــــــــــــــــــم :
_ در صورت مختلط بودن بازديد، تاييد معاون فرهنگي الزامي است.
_ در بازديدهاي طولاني مدت، تاييد معاون آموزشي الزامي است.
_ در صورت انصراف از بازديد، حداقل 48 ساعت قبل بايد موضوع به رياست محتـــــــرم
دانشگاه و امور نقليه ، كتباً اعلام گردد.
نحوه اقدام براي دريافت علي الحساب در بازديدهاي طولاني مدت:
_ درخواست استــــــاد درس ----> تاييــــــد مديــــــــــــــــر گـــــــــــــــــــــــــــروه  ---->
تاييد مدير پژوهشي دانشكده ---> تاييد رياست دانشكده
در خواست دريافت علي الحساب بايد :
_ ميزان تقاضا بيشتر از سقف علي الحساب نباشد.
_ تعداد دانشجويان بصورت دقيق قيد شده باشد.
_ درخواست بايد داراي تاييد مدير گروه و مدير پژوهشي دانشكده رسيده باشد.
نحوه اقدام جهت تسويه حساب :
_ دانلود و تكميل   فرم درخواست تسويه حساب
_ اقدام و تاييد هر قسمت از فرم بازديد به ترتيب درج شده در فرم
_ پيوست ليست فاكتورها به همراه اصل فاكتور به فرم درخواست تسويه حساب
نكـــــــــات مهــــــــــــــــــــــــم :
_ فاكتور بايد بدون خط خوردگي و مخصوص همان شهرهاي اقامت در طول سفر باشد.
_ از ارسال فاكتور هاي مازاد خودداري شود.