چهارشنبه, 22 آبان 1398
معـــــــــــــرفي مجلات و فصلنامه هاي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد
 نمايه سازي فصلنامه هاي ادبيات فارسي، فني مهندسي، علوم پزشكي و فقه و تاريخ دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد در پايگاههاي www.sid.ir و www.magiran.com و نرم افزار نمايه در سال 1390.
فصلنامه بوم شناختي و علفهاي هرز
دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
07
نمايه سازي در sid و magiran  و نرم افزار نمايه
رتبه : علمي عمومي
مدير مسئول : دكتر رضا صدرآبادي
سردبير : دكتر مهدي كيومرث كلارستاقي
مدير اجرايي : دكتر سيد محسن نبوي كلات
آدرس وب سايت مجله :  http://js.mshdiau.ac.ir/JWE
دريافت راهنما و فرم اشتراك مجله
زبان:  فارسي
تلفن دفتر مجله:  05128322652
پست الكترونيك:  ecojournal @mashdiau.ac.ir