دوشنبه, 25 آذر 1398
معـــــــــــــرفي مجلات و فصلنامه هاي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد
 نمايه سازي فصلنامه هاي ادبيات فارسي، فني مهندسي، علوم پزشكي و فقه و تاريخ دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد در پايگاههاي www.sid.ir و www.magiran.com و نرم افزار نمايه در سال 1390.
مجله علوم جغرافيايي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
05
 
رتبه : علمي عمومي
مدير مسئول : دكتر  ابوالفضل بهنيافر
سردبير : دكتر مهدي جهاني
مدير اجرايي :  دكتر هادي قنبرزاده
آدرس وب سايت مجله :  http://js.mshdiau.ac.ir/JGRS
دريافت راهنما و فرم اشتراك مجله
تلفكس دفتر مجله:  6619316-0511
پست الكترونيك :  -