چهارشنبه, 22 آبان 1398
معـــــــــــــرفي مجلات و فصلنامه هاي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد
نمايه سازي فصلنامه هاي ادبيات فارسي، فني مهندسي، علوم پزشكي و فقه و تاريخ دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد در پايگاههاي www.sid.ir و www.magiran.com و نرم افزار نمايه در سال 1390.
مجله زمين شناسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
6
Iranain Journal of Earth Science
رتبه : علمي پژوهشي - - نمايه شده در پايگاه استنادي جهان اسلام (ISC)
مدير مسئول : دكتر حبيب ملايي
سردبير : دكتر علي اصغرآريائي
مدير اجرايي : دكتر رحيم دبيري
آدرس وب سايت مجله : http://js.mshdiau.ac.ir/ijes
دريافت راهنما و فرم اشتراك مجله
زبان: انگليسي
تلفن دفتر مجله: 8408008-0511
پست الكترونيك :