سه شنبه, 26 شهریور 1398

مدير امــــــــــور كتابخــــــــــانه ها : خانم دكتر كاردهي مقدم

آخــرين مـدرك تحصيلــي :  دكتـراي  برق

 

سمت هاي ســــازماني فعلـــــي :

--

  • مدير امور كتابخانه هاي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
  • عضو هيات علمي گروه برق دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
 
_
 
 
-
-
-
دفتر مدير امــــــــــور كتابخــــــــــانه ها : خانم مهراندخت دانش دوست

آخــرين مـدرك تحصيلــي : فوق ليسانس مديريت آموزشي
 
 
شمــاره تلفـــــن : 05138436545