سه شنبه, 02 آبان 1396

مديـــركــل خدمات پژوهشــــــي و توليد علم: دكترحميد طباطبايي

 

آخـــرين مـــــــدرك تحصيلــــــي :  دكتـراي بـرق - كنترل

   

 

ســـوابق علمـــي و اجـــرائي 

 

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي قوچان

هيات علمي گروه سخت افزار دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

dr tabatabai
   
دفتــر اداره كل پژوهـشـــــي :  آقاي دادخواه

شماره تماس : 38436545