سه شنبه, 30 آبان 1396

 

 
كارشناس بررسي كتب، سفرهاي داخلي وخارجي: خانم سميـه لاجوردي
-

امـــــــــــــــــــــــور محــــــــــــــــــــــــــوله :

 

    • بررسي مدارك اعضاء محترم هيات علمي و دانشجويان براي شركت در كنفرانس هاي  داخلي جهت پرداخت هزينه ها
-
  • مكاتبه با امور بين الملل سازمان مركزي جهــت سفرهاي خارجي اعضاء هيات علمي  براي ارائه مقاله پذيرفته شده در كنفرانس
    -
  • مكاتبه با امور مالي جهت پرداخت هزينه هاي ثبت نام و ... در سفرهاي داخلي
    -
  • دريافت مدارك شركت در كنفرانس براي تسويه حساب با اعضاء هيات علمي

-

-
-
تلفـــــــن تمـــــــاس :
 
0513-8436545