سه شنبه, 02 آبان 1396
 
ليست درخواست سفرهاي خارجي مصوب سال 1389
ليست درخواست سفرهاي خارجي مصوب سه ماهه اول 89
علوم انساني علوم پزشكي علوم پايـــــه فني مهندسي كشاورزي معماري و هنر
6 سفر 1 سفر 9 سفر 2 سفر 1 سفر 0 سفر
دانلود ليست
ليست درخواست سفرهاي خارجي مصوب سه ماهه دوم 89
علوم انساني علوم پزشكي علوم پايـــــه فني مهندسي كشاورزي معماري و هنر
1 سفر 3 سفر 2 سفر 0 سفر 0 سفر 0 سفر
دانلود ليست 
ليست درخواست سفرهاي خارجي مصوب سه ماهه سوم 89
علوم انساني علوم پزشكي علوم پايـــــه فني مهندسي كشاورزي معماري و هنر
5 سفر 2 سفر 2 سفر 2 سفر 1 سفر 0 سفر
دانلود ليست 
ليست درخواست سفرهاي خارجي مصوب سه ماهه چهارم 89
علوم انساني علوم پزشكي علوم پايـــــه فني مهندسي كشاورزي معماري و هنر
0 سفر 0 سفر 0 سفر 0 سفر 0 سفر 0 سفر
دانلود ليست 
 نكته: آخرين ليست سه ماهه،  بصورت ماهانه، كامل و قابل مشاهده خواهد بود.
ليست سفرهاي خارجي انجام  شده سالهاي قبل
download-icon
ليست سفرهاي خارجي انجام شده در سال 2009
جهت شركت در كنفرانس هاي خارجي
download-icon
ليست سفرهاي خارجي انجام شده در سال 2010
جهت شركت در كنفرانس هاي خارجي