پنج شنبه, 02 فروردين 1397
 
ليست درخواست سفرهاي خارجي مصوب سال 1389
ليست درخواست سفرهاي خارجي مصوب سه ماهه اول 89
علوم انساني علوم پزشكي علوم پايـــــه فني مهندسي كشاورزي معماري و هنر
6 سفر 1 سفر 9 سفر 2 سفر 1 سفر 0 سفر
دانلود ليست
ليست درخواست سفرهاي خارجي مصوب سه ماهه دوم 89
علوم انساني علوم پزشكي علوم پايـــــه فني مهندسي كشاورزي معماري و هنر
1 سفر 3 سفر 2 سفر 0 سفر 0 سفر 0 سفر
دانلود ليست 
ليست درخواست سفرهاي خارجي مصوب سه ماهه سوم 89
علوم انساني علوم پزشكي علوم پايـــــه فني مهندسي كشاورزي معماري و هنر
5 سفر 2 سفر 2 سفر 2 سفر 1 سفر 0 سفر
دانلود ليست 
ليست درخواست سفرهاي خارجي مصوب سه ماهه چهارم 89
علوم انساني علوم پزشكي علوم پايـــــه فني مهندسي كشاورزي معماري و هنر
0 سفر 0 سفر 0 سفر 0 سفر 0 سفر 0 سفر
دانلود ليست 
 نكته: آخرين ليست سه ماهه،  بصورت ماهانه، كامل و قابل مشاهده خواهد بود.
ليست سفرهاي خارجي انجام  شده سالهاي قبل
download-icon
ليست سفرهاي خارجي انجام شده در سال 2009
جهت شركت در كنفرانس هاي خارجي
download-icon
ليست سفرهاي خارجي انجام شده در سال 2010
جهت شركت در كنفرانس هاي خارجي