سه شنبه, 30 آبان 1396
******* توجه ******
******************
به اطلاع اساتيد و دانشجويان محترم مي رساند جهت تاييد مجلات ابتدا به سايت پژوهشي وبعد از بررسي هاي انجام گرفته جهت اطمينان كامل به مدير پژوهشي دانشكده مربوطه مراجعه كرده و در رابطه با اينكه مجله مورد نظر جزو ليست سياه  يا كم اعتبار ويا جعلي نباشد اطمينان حاصل نموده و سپس اقدام به چاپ نمايند.
تاييد مدير پژوهشي دانشكده قبل از چاپ مقاله الزامي مي باشد.