سه شنبه, 30 آبان 1396
اطلاعيه مهم براي مجلات خارجي غير ISI معتبر
-
خواهشمند است نويسندگان محترم مقالات، به مفاد بخشنامه توجه داشته تا با مشكل مواجه نشوند.
-
بنا به بخشنامه  شماره 352676/87 به تاريخ 22/10/1392، ماده 1 بند 5-1 مجلات علمي غير ISI معتبر مجلاتي هستند كه توسط يك يا چند پايگاه مانند
CABi, Scopuse, Medline, Pubmed, SAGE, OVID, Springer, Elsevier , Wiley
نمايه ويا چاپ مي شوند.
-
بر اساس بخشنامه مجلات خارجي معمولي و مجلات كم اعتبار شامل
تشويقي و امتياز نمي شوند
( اين مجلات ممكن است در لسيت انتظار تامسون نيز ايندكس شوند. كاملا مجله را بررسي و از آن مطمئن شويد سپس اقدام نماييد)
-