سه شنبه, 30 آبان 1396

اطلاعيه مهم در خصوص دريافت تشويقي چاپ مقاله در مجلات علمي
-
اساتيد محترم و دانشجويان گرامي
-
خواهشمند است به نكات زير توجه فرماييد:
-
1- از چاپ مقاله در مجله هاي بي اعتبـــــار ، كم اعتبـــــار و جعلـــــي خودداري شود.
-
2- عنوان و موضوع مقاله با رشته و گرايش تحصيلي نويسنده و رشته تخصصي مجله اي كه مقاله در آن چاپ شده است همخواني كامل داشته باشد.
---
3- تشويقي مربوط  به مقاله هاي بر گرفته از پايان نامه  طبق مفاد بخشنامه بايد  نام اول دانشجو و نويسنده مسئول استاد راهنما درج گردد. چنانچه نامي غير از استاد راهنما و استاد مشاور بخواهد در مقاله درج گردد طبق بخشنامه قبل از برگزاري جلسه دفاع به آگاهي و تاييد مدير پژوهشي دانشكده  برسد.

4- تشويقي به مقالاتي پرداخت مي شود كه از تاريخ چاپ آنها بيشتر از يكسال نگذشته باشد.
-
5 - جهت دريافت تشويقي فرم مربوطه تكميل و  توسط مدير پژوهشي دانشكده به كارشناس تشويق مقالات اتوماسيوني ارجاع داده شود.
-
_
-
-
******نكته مهم******
-
مقاله شما زماني بررسي مي شود كه
1- مقاله در پورتال شما ثبت گردد.
2- فــرم تاييد تشويق مقاله اتوماسيوني ارجاع داده شود.
چنانچه در اين امر كوتاهي  و زمان براي تشويق مقاله  گذشته باشد مسئوليت آن بر عهده درخواست كننده مي باشد.