سه شنبه, 30 آبان 1396
به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند براي مقالات مستخرج از پايان نامه ها در صورتيكه مفاد مربوط به بخشنامه در مورد استاد راهنما رعايت نگردد تشويقي تعلق نمي گيرد.
همچنين با توجه به تخلف صورت گرفته مورد از طريق اداره حقوقي پيگيري خواهد شد.
تاريخ اجراي بخشنامه از 1392/09/09 ميباشد.