شنبه, 09 ارديبهشت 1396

 

تاريخ بخشنامه از 22/10/1392 مي باشد

 
 
 

سقف پرداخت جايزه نويسنده مسئول مقاله هاي

علمي ترويجي و هر يك از مجلات داخلي با نمايه بين المللي معتبر خارجي غير ISI حداكثر 3 مقاله در سال

و ISC حداكثر  5 مقاله در سال است.

 
-
اين بخشنامه شامل مقالات علمي 2014  ( تاريخ چاپ  از 22/10/1392 ) به بعد خواهد بود .
-

جدول 1 - پايه جوايز مقالات (  ريال )

 

حداکثر مبلغ قابل پرداخت سهم سایر نویسندگان سهم مولف اصلی تعداد نویسندگان
18000000 - 18000000 1
27000000 10800000 16200000 2
32400000 9000000 14400000 3
34200000 7200000 12600000 4
36000000 6300000 10800000 5
36000000 5400000 9000000 6 يا بيشتر

-
-

جدول 2 - ضريب انواع مجلات

-
 

 

علمي ترويجي داراي رتبه وزارتين
-
(تنها براي اعضاي هيات علمي غير علوم پزشكي )
علمي پژوهشي داراي رتبه از وزارتين يا نمايه شده در ISC و معتبر خارجي غير ISI مجلات چا پي يا الكترونيكي ISI Listed مجلات چا پي يا الكترونيكي ISI (WoS) با ضريب تاثير
0/20 0/4 0/7 1

 

فرمـــــــول جايــــــــزه:
-
ضريب جدول 2 ضربدر مبلغ جدول 1 = مقدار جايزه
-
-