جمعه, 01 تیر 1397
تـــــــــاريخچــــــــه و اهـــــــــداف
 
اداره تجهيــز راه انـدازي و تعميــــــــرات
آزمايشگاهي در سـال 1375 جهت نيل به
اهداف ذيل  تحت نظــــر معاونت پژوهشي
تشكيل گرديد و تاكنـون بـــا ارتباط مستمر
بـــا دانشكده هــا و گروههــــاي مستفــــل
آموزشـي ومسئولين دانشــگاه بخصـــوص
معاون محترم پژوهشي توانسته،گام هاي
بلندي رادرجهت اعتلاي اين اهداف بردارد.
  • تجهيز و راه اندازي آزمايشگاهها، كارگاهها، سمعي و بصري ها و كافي نت هاي
مـورد نياز گروه هاي مختلف آموزشي ( جديد التأسيس ) .
  • تكميل و به روز رساني تجهيزات مورد نياز آزمايشگاهها وكارگاه ها وسمعـــــي و
بصري ها و كافي نت هاي گروه هـاي مختلف آموزشـــي (موجود) بــــر اســـــاس
استانداردهــــاي سرفصــل دروس عملي رشته هاي مختلف آموزشي .
  • تكميل و به روزرساني تجهيزات مورد نياز بيمارستان هاي تحت نظر دانشكـــــده
پزشكي گروه هــاي مختلف آموزشي در طول سال تحصيلي .
  • تجهيز و راه اندازي مراكز رشد و تحقيقاتي مرتبط بـاگروه هاي مختلف آموزشي.
 
  • تلاش جهـت بهينه استفاده كـــردن از تجهيزات و سعــي جهت نگهداري و
پشتيباني از تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي.
  • تعمير و سرويس سيستم ها و تجهيزات مستقر در آزمايشگاه هـا كارگاه هــــــا،
سمعي و بصري ها و كافي نت ها توسط پرسنل دانشگاه يا خارج از دانشـــــگاه .
  • تجهيز قسمت هاي مختلف دانشگاه به جديدتريـــــن ماشين هـــــــــاي اداري .