شنبه, 25 مرداد 1399
-
الزوير،اشپرينگر و ابسكو در تاريخ 9 و 10 خرداد 94
-
Elsevier, Springer, Ebsco
-
داشتن كارت شناسايي الزامي ميباشد
-
*گواهينامه به نام اسامي كه ثبت نام برايشان انجام گرفته صادر خواهد شد*
-
همراه داشتن اصل فيش بانكي جهت تحويل به پذيرش در روز كارگاه الزامي ميباشد
-
فيش هــــــاي تحـــــويل داده شده ثبت گرديــــــده است
-
هزينه براي شركت كنندگان  آزاد 2500000 ريال ميباشد.