چهارشنبه, 29 اسفند 1397

ليست فهرست مجلات و انتشارات دارای اعتبار، جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی در تاريخ ۹۷/۱۰/۲۵ (در سايت http://rsh.rvp.iau.ir) بروز گرديد.