شنبه, 29 تیر 1398

جلسه امور پژوهشي دانشكده مهندسي با موضوع پيگيري امور مرتبط با اداره كل پژوهشي در روز دوشنبه مورخ 1397/10/24در سالن شوراي دانشكده برگزار گرديد.

2

1