چهارشنبه, 29 اسفند 1397

جلسه امور پژوهشي دانشكده حقوق، علوم سياسي و زبانهاي خارجي با موضوع پيگيري امور مرتبط با اداره كل پژوهشي در روز يكشنبه مورخ 1397/08/27 در سالن شوراي دانشكده برگزار گرديد.

law1

law3

law2