یکشنبه, 01 ارديبهشت 1398

كميته اخلاق در پژوهش هاي زيست پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مورد تاييد قرار گرفته و مجوز صدور كد اخلاقي با كد اختصاصي IR.IAU.MSHD.REC به اين كميته اعطا شده است.

لذا از ابتداي سال 1394 فقط كارآزمايي هاي باليني داراي كد مصوب كميته اخلاق تاييد شده از طرف كميته ملي اخلاق در پژوهش هاي زيست پزشكي قابل ثبت در سامانه كارآزمايي هاي باليني ايران(IRCT) خواهد بود.