پنج شنبه, 26 مهر 1397

قابل توجه اعضاء محترم هيئت علمي

با سلام و احترام

خواهشمند است طبق تبصره 4 بند الف بخشنامه برگزاري مراسم هفته پژوهش (52123/70) در سال و براساس بندهاي بخشنامه شماره 43121/70 مورخ 1395/6/23 نسبت به ارسال سوابق پژوهشي خود حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 1395/8/29 به دفتر اداره كل حوزه پژوهش و فناوري اقدام فرمائيد