دوشنبه, 01 مرداد 1397

با عنايت به بخشنامه (43121/70 مورخ 23/06/95) به اطلاع ميرساند فرم هاي تكميل و تاييد شده( فرد متقاضي، مدير محترم پژ‍وهشي دانشكده و رئيس محترم دانشكده) حداكثر تا تاريخ شنبه سوم مهرماه به حوزه پژوهشي تحويل گردد.

دستورالعمل هفدهمين جسنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برگزيده