سه شنبه, 02 آبان 1396
اعضاء شوراي باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
نام و نام خانوادگي سمت در دانشگاه سمت در شورا
دكتر عباس شيخ الاسلامي
رياست دانشگاه رييس شورا
دكتر سعيد طوسي زاده
معاون پژوهشي عضو شورا
دكتر رضا اشرف زاده
معاون آموزشي عضو شورا
دكتر حسين پيماني زاد
معاون دانشجويي عضو شورا
دكتر افشين توسلي
رييس باشگاه دبير شورا