دوشنبه, 09 اسفند 1395
اعضاء شوراي باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
نام و نام خانوادگي سمت در دانشگاه سمت در شورا
دكتر عباس شيخ الاسلامي
رياست دانشگاه رييس شورا
دكتر سعيد طوسي زاده
معاون پژوهشي عضو شورا
دكتر رضا اشرف زاده
معاون آموزشي عضو شورا
دكتر حسين پيماني زاد
معاون دانشجويي عضو شورا
دكتر داود بهره پور
رييس باشگاه دبير شورا