شنبه, 09 ارديبهشت 1396
اعضاء شوراي انتشارات
نام و نام خانوادگي سمت در دانشگاه سمت در شورا
دكتر سعيد طوسي زاده
معاون پژوهش و فناوري رييس شورا
دكتر حميد طباطبايي
مديركل پژوهشي دبير شورا
دكتر رضا اشرف زاده
معاون آموزشي عضو شورا
دكتر مجيدميرصدرايي
عضو هيات علمي عضو شورا
دكتر رضا صدرآبادي
عضو هيات علمي عضو شورا
دكتر سعيد خياط مقدم
عضو هيات علمي عضو شورا
دكتر فاطمه فراش بامحرم
عضو هيات علمي عضو شورا