پنج شنبه, 28 دی 1396
ساختمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
غرفه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به عنوان غرفه برتر هجدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی معرفی شد
نمایشگاه پژوهش و فناوری تهران
رونمایی از سه طرح دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد