سه شنبه, 11 مهر 1402
-
در مــــــــقالات انگليســــــــــــي :
_
-
-
Department of ......................................................,
 
Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
-

-
براي مقاله هاي مستخرج از پايان نامه ها و رساله هاي علوم پزشكي:

Department of .........., Mashhad Medical Sciences Branch,
Islamic Azad University, Mashhad, Iran
-
تبصره : به كار بردن Campus يا هر كلمه اي از اين نوع به جاي Branch ممنوع است.

-
در مقــــــــالات فارســـــــــــــــي :
-
_گروه ..... ، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامي،  مشهد، ايران
 

آخرین اخبار