جمعه, 15 فروردين 1399

مديريت خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي

   مدير : آقاي دكتر سيد عابد حسيني
   --------- آخرين دوره تحصيلي: دكتراي تخصصي - مهندسي برق كنترل
 عنوان سازمانی: استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
 051-35249255: تلفن
   051-36228310 ، داخلي 12
 
   
 

كارشناسان حوزه

 آقای مهندس رضا توکلی با تلفن داخلی : 13

14 : آقای مهندس غلامرضا فیض با تلفن داخلی

 ----

 
منــــــــــــــوي اصلي
     

آيين نامه اجرايي مراكز خدمات و شبکه آزمايشگاهي و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی

 

* آیین نامه ساها

 

 

* آیین نامه جابجایی دستگاه ها (طرح تعاون تجهیزات)     

 

* شیوه نامه واحدهای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

* آیین نامه ایمنی کارگاه های آموزشی و پژوهشی  

* آیین نامه ایمنی استفاده از مواد شیمیایی 

 

* الزام استفاده دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از خدمات ساها برای انجام تحقیقاتی که نیاز به خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی دارد.

 

 
     
            
bultتعميرات  معرفي ساها bult
bult درخواست كالا فـــــــــــــــــــــرم هـــــا bult
آزمــــايشـگاههــــــــــــاbult خـــــــروج كالا bult