سه شنبه, 11 مهر 1402

6


جهت هماهنگی هر چه بیشتر بین دانشکده ها و تسهیل در جهت امور پژوهشیار جلسه ای با حضور آقای دکتر دبیری ، مدیر کل پژوهشی واحد و کارشناسان پژوهشیار برگزار گردید. در ابتدای جلسه دکتر دبیری، در خصوص فرآیند سامانه پژوهشیار بر اساس بخشنامه های اخیر، توضیحاتی را ارائه نمودند و خواستار دقت در انجام امور و تسهیل در فرایند دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی شدند. در ادامه آقای مهندس سادات مراحل مختلف سامانه پژوهشیار را تببین کرده و هماهنگی لازم را با دانشکده ها انجام دادند. کارشناسان پژوهشیار دانشکده ها نیز درخصوص نحوه ثبت اطلاعات در سامانه و حل مشکلات موجود ، تبادل نظر نمودند.
گفتنی است مقرر گردید برای تمامی مراحل پژوهشیار فایلهای آموزشی و راهنما جهت کاربران از جمله دانشجویان ، مدیران گروه ، اساتید و کارکنان تهیه شود و صفحه ای در سایت معاونت پژوهشی برای این امر اختصاص یابد.

آخرین اخبار