جمعه, 04 فروردين 1402

j2

جلسه اندیشه ورزی هفته گذشته با حضور رییس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد مشهد و مدیر پژوهشی دانشکده هنر و معماری و روسای انجمن های علمی معماری، طراحی لباس، شهرسازی، پژوهش هنر و طراحی صنعتی در واحد برگذار گردید. این جلسه جهت هماهنگی فعالیتهای انجمنهای علمی با دانشکده و باشگاه پژوهشگران انجام شد و تصمیمات لازم  در خصوص برنامه های انجمن های علمی دانشکده هنر و معماری گرفته شد.

آخرین اخبار