یکشنبه, 17 اسفند 1399

شتاب دهنده کسب و کار فردوسی با همکاری جمعی از موسسات معتبر آموزشی 

و سایر نهادهای معتبر برگزار میکند:

شهر ایده آلتو بساز

با همکاری سرای نوآوری سلامت هوشمند دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 

Photo from