چهارشنبه, 28 مهر 1400

در مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر سال 98 دانشگاه آژاد اسلامی استان خراسان روضی، از دكتر محمد اسماعيل گلمكاني به عنوان پژوهشگر برتر گروه مهندسي و دكتر صفرعلي بيرم آبادي پژوهشگر برتر گروه علوم پايه قدرداني گرديد.

 

12

13