جمعه, 04 فروردين 1402

بازديد مديران و كارشناسان صنايع هاي مختلف دفاعي استان به همراه رياست محترم دانشگاه آزاد استان از امكانات كارگاهي و آزمايشگاهي مشهد ذوب و دانشگاه آزاد بين المللي خراسان (گلبهار)

 

0z2

0z1

0z10

0z11

0z14

0z15

0z17

0z21

0z20

آخرین اخبار