جمعه, 04 فروردين 1402

قابل توجه دانشجويان دكتري پژوهش محور

لطفاً جهت تكميل ثبت نام، فرمهاي مربوطه را از قسمت بخشنامه ها و فرمها/فرم ها/فرمهاي دكتري پژوهش محور دريافت و پس از تكميل به مديريت توسعه فناوري و ارتباط با صنعت دانشگاه واقع در الهيه- نبش محمديه 23 - طبقه منفي يك مراجعه نمائيد.

آخرین اخبار