شنبه, 29 شهریور 1399
 
1
نمونه فرم ضمانت نامه بانكي دانشگاه 2
 
3
فرم تقاضاي حق فني پرسنل رسمي و قراردادي فناوري اطلاعات و ارتباطات 4
فرم خروج تجهیزات آزمایشگاهی مخصوص آزمايشگاههاو كارگاهها 5
فرم درخواست تجهيزات سمعي بصري ها 6
فرم درخواست جابجايي تجهيزات آزمايشگاهي 7
-  
فرم تقاضا ی خروج تجهيزات كامپيوتري مربوط به آزمايشگاه ها و كارگاه ها - فرم شماره یک 8
فرم خروج تجهيزات كامپيوتري مربوط به آزمايشگاه ها و كارگاه ها- فرم شماره دو 9
فرم تحويل تجهيزات كامپيوتري مربوط به آزمايشگاه ها و كارگاه ها- فرم شماره سه 10
-  
فرم درخواست تعميرات و پرداخت هزينه تعميرات بیشتر از سه میلیون ريال 11
فرم درخواست تعميرات و پرداخت هزينه تعميرات حداکثر تا سقف سه میلیون ريال 12
-  
فرم تقاضا اوليه خدمات آزمايشگاهي الف 13
فرم درخواست خدمات آزمايشگاهي ب 14
فرم گزارش خدمات آزمايشگاهي ج 15
فرم درخواست استفاده از خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي مخصوص اساتيد دانشگاه 16
-  
برگ درخواست خريد نمونه جانور زنده 17
فرم درخواست خريد مواد ولوازمات ضروري (فوري) مخصوص آزمایشگاهها و کارگاهها 18
فرم درخواست خريد مواد ولوازمات ضروري (فوري) مخصوص مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه مرکزی 19
-  
فرم تقاضا اوليه خدمات آزمايشگاهي مراكز تحقيقاتي 20
مطالب آموزشـــــــــي  
انواع ماسكها 21
فصل اول ايمني در آزمايشگاهها 22
 
 
-
فــــــرم هاي قــــــــديم
-
1 فرم درخواست تجهيزات آزمايشگاه و كارگاهي
2 فرم درخواست مواد و لوازم مصرفي آزمايشگاهي و كارگاهي
3 فرم درخواست لوازم  يا مواد ضروري ( كمتر ازيكصد هزارتومان )
4 فرم خروج كالا از انبار معاونت پژوهشي
5 فرم صورتجلسه تحويل و راه اندازي سيستم هاي خريداري شده با قرارداد
6 فرم درخواست تعميرات و پرداخت وجه آن (كمترازيكصدهزارتومان)
7
8 فرم درخواست تجهيزات پژوهشي ( استفاده از 5% پژوهشي )
9 فرم درخواست كمك هزينه پايان نامه دانشجويي
10 فرم درخواست خريد كلي
11

فرم درخواست خريدحيوانات

(مخصوص گروه زيست شناسي جهت يك ترم تحصيلي)
12 فرم درخواست تعميرات (بيشتر از يكصدهزار تومان)
13 فرم شارژ كاتريج
14 نمونه فرم ضمانت نامه بانكي دانشگاه