سه شنبه, 01 مهر 1399
فرم هاي موردنيازجهت طرح هاي پژوهشي
 
* فـــــــــــــرم صفر طــرح پژوهشي (دانلـــــــــــــود فرمـــــــــــــــــت word )
فرم تعهد جهت تكراري نبودن طـرح ( دانلـــــــــــــــود فرمـــــــــــــــت word )
فـــــــــــرم داوري طرح پژوهشي (دانلود فرمت pdf -دانلود فرمت word )
فــــــــــــرم ارائه گــزارش دوره اي ( دانلود فرمت pdf - دانلود فرمت word )
فـــــــــــــرمت ارائه گـزارش نهايي ( دانلـــــــــــــود فرمـــــــــــــــــــــت pdf )
فـــرم ارزشيابي  گـزارش نهايــــي (دانلود فرمت pdf -دانلود فرمت word )