سه شنبه, 01 مهر 1399

دستورالعمل نحوه پرداخت حق الزحمه اساتيد دانشجويان دكتري پژوهش محور (word) (pdf)

فرم الف گزارش پيشرفت آموزشي و پژوهشي دكتري پژوهش محور (word) (pdf)

فرم ب گزارش پيشرفت پروژة طرح پژوهشي برون دانشگاهي دكتري پژوهش محور (word) (pdf)

فرم درخواست حق الزحمه استاد راهنماي  دانشجوي دكتري پژوهش محور (word) (pdf)

مراحل ثبت نام دكتري پژوهش محور

1- فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتی دکتری پژوهش محور

2- فرم گواهی امضا برای دانشجویان دکتری پژوهش محور

3- قـرارداد طرح پژوهشی برون دانشگاهی در قالب دکتری پـژوهش محور

4- قرارداد بین دانشجو پژوهش محور و استاد راهنما

5- قرارداد داخلی واحد مجری با استادراهنما و دانشجو

قـرارداد طرح پژوهشی برون دانشگاهی در قالب دکتری پـژوهش محور