سه شنبه, 01 مهر 1399
 
 ******نكته مهم در ارتباط با تشويق مقالات******
مقاله شما زماني بررسي مي شود كه :
1- مقاله در پورتال شما ثبت گردد.
چنانچه در اين امر كوتاهي  و زمان براي تشويق مقاله  گذشته باشد مسئوليت آن بر عهده درخواست كننده مي باشد.
-
اساتيد و همكاران محترم ، دانشجويان و فارغ التحصيلان گرامي از طريق پرتال  اقدام به ثبت اطلاعات خود فرمايند. فقط مقاله هاي مربوط به پايان نامه ها و طرح هاي پژوهشي شامل تشويقي مي شوند. مقالات طرح هاي پژوهشي (موظفي)  شامل جايزه نمي شوند.

-

راهنماي ثبت مقاله از طريق پرتال :
-
    • ابتدا مقاله خود را در پرتال  جستجو  فرماييد. ( جستجوي مقاله )
  • در صورتيكه مقاله شما يافت شد آنرا انتخاب و گزينه ادامه را كليك نماييد و اقدام به ثبت نام خود فرماييد.
  • ** ثبت تمام جزئيات مقاله بطور كامل و صحيح و تاريخها( به فرمت YYYY/MM/DD الزامي است.
  • در صورتيكه مقاله شما يافت نشد ، مجله مورد نظر را جستجو كرده (جستجوي مجله ) اگر يافت شد با انتخاب گزينه  ادامه اقدام به ثبت اطلاعات مقاله و سپس ثبت نام خود نماييد و در غير اينصورت گزينه ثبت مجله جديد را انتخاب  و مراحل را تا ثبت نام خود ادامه دهيد.
  • توجه داشته باشيد كه جهت واريز حق تشويقي نياز به ثبت شماره حساب بانك ملي يا ملت با نام خود هستيد. در صورتيكه تا كنون اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته به اداره آمار و اطلاعات در سازمان مركزي واقع در طبقه همكف مراجعه شود.
  • دانشجويان و فارغ التحصيلاني كه نام كاربري و رمز خود را فراموش كرده اند به اداره آمار و اطلاعات در سازمان مركزي واقع در طبقه همكف مراجعه فرمايند.


-اساتيد محترم و دانشجويان گرامي
-خواهشمند است به نكات زير توجه فرماييد:
-
1- از چاپ مقاله در مجله هاي بي اعتبـــــار ، كم اعتبـــــار و جعلـــــي خودداري شود.
 
2- عنوان و موضوع مقاله با رشته و گرايش تحصيلي نويسنده و رشته تخصصي مجله اي كه مقاله در آن چاپ شده است همخواني كامل داشته باشد.
 
3- تشويقي مربوط  به مقاله هاي بر گرفته از پايان نامه  طبق مفاد بخشنامه بايد  نام اول دانشجو و نويسنده مسئول استاد راهنما درج گردد. چنانچه نامي غير از استاد راهنما و استاد مشاور بخواهد در مقاله درج گردد طبق بخشنامه قبل از برگزاري جلسه دفاع به آگاهي و تاييد مدير پژوهشي دانشكده  برسد.

4- تشويقي به مقالاتي پرداخت مي شود كه از تاريخ چاپ آنها بيشتر از يكسال نگذشته باشد
5 - جهت دريافت تشويقي، لازم است فرم مربوطه تكميل و امضاء سپس توسط مدير پژوهشي دانشكده تاييد و از طريق پورتال بارگزاري شود.
-
 
 
-