شنبه, 29 شهریور 1399

طرح نامه برگزاری مسابقات/ نمايشگاه‌ها و جشنواره­ها (word) (pdf)

شرکت گروه های دانشجویی در مسابقات علمی- پژوهشی داخل کشور (word) (pdf)