سه شنبه, 01 مهر 1399
بخشنامه انتشار كتب در ابعاد بين المللي
و پرداخت حق تشويق

به اطلاع رسانده مي شود، براساس بخشنامه 151399/87 مورخ 8/5/90 سازمان مركزي، كليه كساني كه با نام دانشگاه آزاد اسلامــي واحد مشهد در كتب خود را توسط ناشران بين المللي مانند Willy، Springer، Oxford و ... به چاپ برسانند، براساس ضوابط بخشنامه و شوراي محترم انتشارات مشمول دريافت حق تشويق ميگردند.

جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد مفاد بخشنامه را از اينجا دريافت و مطالعه نماييد.