پنج شنبه, 02 بهمن 1399
اعضاء شوراي باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
نام و نام خانوادگي سمت در دانشگاه سمت در شورا
دكتر سيد مهدي ملك نژاد
رياست دانشگاه رييس شورا
دكتر اسماعيل خيرخواه
معاون پژوهشي عضو شورا
دكتر رضا يهاري كاشاني
معاون آموزشي عضو شورا
دكتر نويد حبيبي
معاون دانشجويي عضو شورا
دكتر افشين توسلي
رييس باشگاه دبير شورا