پنج شنبه, 02 بهمن 1399
وظايف شوراي باشگاه پژوهشگران جوان
- مواردي كه در شوراي باشگاه پژوهشگران جوان تصميم گيري مي شود:
- تصويب آيين نامه داخلي جلسات شوراي دفتر باشگاه
- نظارت بر حسن اجراي مفاد آيين نامه هاي باشگاه
- بررسي وحل مشكلات دفتر جهت شكوفايي استعداد اعضاء
- تقاضاي كتبي عضويت پس از وصول و طي مراحل رسيدگي لازم در پايان هر فصل در شوراي باشگاه مطرح و در صورت تصويب شورا و تاييد رييس باشگاه براي پذيرفته شدگان كارت عضويت به مدت دو سال صادر خواهد شد.